Praca

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. kadrowo - kancelaryjnych

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Piecniku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Zespole Szkół w Piecniku

Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec

 

 

Nazwa stanowiska: referent ds. kadrowo – kancelaryjnych

I. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie minimum średnie,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

4)      brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

6)      znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny,

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

7)      biegła znajomość obsługi oprogramowania komputerowego – pakiet MS Office,

8)      umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,

9)      umiejętność redagowania pism użytkowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      znajomość programu – System Informacji Oświatowej,

3)      doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kadr i kancelarii jednostki oświatowej,

4)      predyspozycje osobowości: obowiązkowość, dokładność, systematyczność, punktualność, wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyskrecja.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie obsługi kadrowej szkoły,

2)      prowadzenie akt osobowych, a w nich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika,

3)      obsługa techniczna i formalna dotycząca zatrudnienia i zwalniania, zmian warunków umów o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami,

4)      wydawanie zaświadczeń i opinii, świadectw pracy i legitymacji pracowniczych zgodnie z przepisami oraz prowadzenie ich ewidencji,

5)      ewidencjonowanie i kontrola czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji,

6)      przestrzeganie terminów wymaganych badań zdrowotnych, szkoleń BHP i innych wynikających ze stosunkiem pracy,

7)      prowadzenie rejestru delegacji służbowych, ich wystawianie i przygotowywanie do rozliczenia,

8)      kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym,

9)      wystawianie rachunków, prowadzenie rejestru wpływu faktur oraz ich przygotowanie do akceptacji księgowej.

10)  zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjno – biurowej sekretariatu szkoły,

11)  prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,

12)  wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej, i-Arkusz, OKE,

13)  wystawianie legitymacji szkolnych, kart rowerowych, zaświadczeń uczniowskich oraz prowadzenie ich rejestrów,

14)  sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich,

15)  prowadzenie:

- księgi ewidencji dzieci,

- księgi uczniów,

- ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- rejestru wypadków uczniowskich,

16)  sporządzanie projektów pism, regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły,

17)  zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci,

18)  prowadzenie i załatwianie spraw osobowych oraz spraw kadrowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

19)  prowadzenie i załatwianie spraw uczniowskich,

20)  sporządzanie sprawozdawczości i statystyk dla potrzeb GUS , organu nadzorującego

i prowadzącego szkołę,

  1. dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców,
  2. wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły.

IV. Warunki pracy:

1)      praca administracyjno – biurowa w siedzibie Zespołu Szkół w Piecniku,

2)      wymiar czasu pracy – 1 etat,

3)      praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin,

4)      przewidywany termin zatrudnienia - 1 września 2017 r.

V. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz.1458)”.

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

4)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz za niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

VI. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Piecniku lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. kadrowo – kancelaryjnych” w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godziny 1400.

Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.szkolapiecnik.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 2595108.

 

mgr Katarzyna Pierzchała

Dyrektor Zespołu Szkół w Piecniku

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Pierzchała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 1506
13 listopada 2017 13:47 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
13 listopada 2017 13:46 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
13 listopada 2017 13:45 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.