Zamówienia publiczne

Mirosławiec: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Piecniku
Numer ogłoszenia: 172963 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Piecniku , Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595108, faks 67 2587197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolapiecnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Piecniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) organizacja placu budowy; b) wymiana pokrycia dachu dwuspadowego starej zabudowy z dachówki ceramicznej karpiówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę wraz z obróbkami blacharskimi, zamontowanie okien połaciowych, wymiana ołacenia dachu; c) rozebranie komina murowanego z cegły ceramicznej pełnej w szczycie budynku; d) wykucie otworu okiennego w ścianie szczytowej budynku na poddaszu w miejscu rozebranego komina; e) rozebranie ścian działowych wewnętrznych poddasza wraz z sufitami; f) wymiana części konstrukcji stropodachu poddasza; g) wykonanie ścian działowych ryglowych z kształtowników stalowych ocynkowanych z wypełnieniem wełną mineralną z izolacją z folii oraz z osłonięciem płytami kartonowo - gipsowymi; h) wykonanie izolacji cieplnej stropu na poddaszu wełną mineralną; i) wymiana zasypki stropowej stropu nad parterem na izolację z wełny mineralnej; j) wykonanie podług z wykładziny PCV; k) osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej; l) wykonanie tynków wewnętrznych z malowaniem ścian i sufitów; m) wymiana schodów wewnętrznych drewnianych na poddasze; n) rozebranie instalacji wewnętrznych poddasza: elektryczna, grzewcza c.o.; o) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych poddasza: elektryczna zasilająca poddasze i oświetleniowa, grzewcza c.o., teletechniczna; p) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych murów zewnętrznych piwnic z przemurowaniem osłon stolarki okiennej piwnic; q) wykonanie zadaszenia jednospadowego schodów zewnętrznych do piwnic; r) wykonanie instalacji odgromowej; s) uzupełnienie spoinowań w elewacji zewnętrznej starej części budynku; t) wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym min. próby szczelności instalacji c.o., pomiary wykonanej instalacji elektrycznej, pomiary natężenia oświetlenia; u) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.26.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 26.08.2014r. do godziny 11:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości najważniejszej roboty budowlanej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych; Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 21.3.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 21.3.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 21.3.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność realizacji zamówień dodatkowych, c) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających, d) konieczność realizacji zamówień zamiennych. 21.3.1.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 21.3.1.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 21.3.1.1. - 21.3.1.3. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 21.3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 21.3.2.1. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. Każda z powyższych zmian może być powiązana z obniżeniem jak i zwiększeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w formie pisemnej przez Strony umowy. 21.3.3. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c) niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty. d) Zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 21.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 21.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.szkolapiecnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78 - 650 Mirosławiec (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieMirosławiec: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Piecniku
Numer ogłoszenia: 192979 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172963 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595108, faks 67 2587197.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Piecniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) organizacja placu budowy; b) wymiana pokrycia dachu dwuspadowego starej zabudowy z dachówki ceramicznej karpiówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę wraz z obróbkami blacharskimi, zamontowanie okien połaciowych, wymiana ołacenia dachu; c) rozebranie komina murowanego z cegły ceramicznej pełnej w szczycie budynku; d) wykucie otworu okiennego w ścianie szczytowej budynku na poddaszu w miejscu rozebranego komina; e) rozebranie ścian działowych wewnętrznych poddasza wraz z sufitami; f) wymiana części konstrukcji stropodachu poddasza; g) wykonanie ścian działowych ryglowych z kształtowników stalowych ocynkowanych z wypełnieniem wełną mineralną z izolacją z folii oraz z osłonięciem płytami kartonowo - gipsowymi; h) wykonanie izolacji cieplnej stropu na poddaszu wełną mineralną; i) wymiana zasypki stropowej stropu nad parterem na izolację z wełny mineralnej; j) wykonanie podług z wykładziny PCV; k) osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej; l) wykonanie tynków wewnętrznych z malowaniem ścian i sufitów; m) wymiana schodów wewnętrznych drewnianych na poddasze; n) rozebranie instalacji wewnętrznych poddasza: elektryczna, grzewcza c.o.; o) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych poddasza: elektryczna zasilająca poddasze i oświetleniowa, grzewcza c.o., teletechniczna; p) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych murów zewnętrznych piwnic z przemurowaniem osłon stolarki okiennej piwnic; q) wykonanie zadaszenia jednospadowego schodów zewnętrznych do piwnic; r) wykonanie instalacji odgromowej; s) uzupełnienie spoinowań w elewacji zewnętrznej starej części budynku; t) wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym min. próby szczelności instalacji c.o., pomiary wykonanej instalacji elektrycznej, pomiary natężenia oświetlenia; u) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.26.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane HYDROLOG, ul. Witosa 67, 78-600 Wałcz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263545,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 314388,00

 • Oferta z najniższą ceną: 314388,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350000,00

 • Waluta: PLN.

siwz.pdf

zalacznik_nr_1_do_siwz_oferta_cenowa.doc

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_zgodne_z_art__22.doc

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_zgodne_z_art_24.doc

zalacznik_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc

zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_najwazniejszych_robot.doc

zalacznik_nr_6_do_siwz_wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia.doc

zalacznik_nr_6a_do_siwz_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc

zalacznik_nr_7_do_siwz_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego.doc

zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc

zalacznik_nr_9_do_siwz_projekt_budowlany.zip

zalacznik_nr_10_do_siwz_stwiorb_co.pdf

zalacznik_nr_11_do_siwz_stwiorb_elektryka.pdf

zalacznik_nr_12_do_siwz_przedmiar_robot_z_kosztorysem_ofertowym.pdf

zalacznik_nr_13_do_siwz_przedmiar_robot_z_kosztorysem_ofertowym.pdf

odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf

zawiadomienie_bip.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2014 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 14050
10 września 2014 12:10 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
08 września 2014 13:54 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
21 sierpnia 2014 09:44 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.