Wizja i misja szkoły

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ w PIECNIKU

 


     Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując metody i techniki aktywnego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go na miarę swoich możliwości. To sprawia, że naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

 1. umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność,
 2. są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 3. umieją korzystać ze źródeł informacji,
 4. przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki,
 5. znają swoje mocne i słabe strony,
 6. stosują otwartą komunikację,
 7. umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 8. znają podstawowe formy współżycia społecznego,
 9. dbają o zdrowie własne i innych
 10. dbają o środowisko naturalne.

 

I KSZTAŁCENIE

 1. Uczniowie osiągają sukcesy w kolejnych etapach edukacji.
 2. Pracujemy metodami aktywizującymi z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniając wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.
 3. Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
 4. Stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 5. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły poprzez:
-         testy kompetencji po I etapie kształcenia
-         wewnętrzne i zewnętrzne sprawdziany po II etapie kształcenia
-         wewnętrzne i zewnętrzne egzaminy po III etapie kształcenia
-         opiniowanie podmiotów zainteresowanych pracą szkoły.

      6. Stosujemy motywacyjny system oceniania.

 

II OPIEKA I WYCHOWANIE

 1. Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 2. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania dzieci i młodzieży kształtując między innymi szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu.
 3. Dbamy o to, aby szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy programy profilaktyczne i ścieżki edukacyjne poświęcone tej problematyce.
 4. Zapewniamy uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
 5. Jasno i wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia.
 6. Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
 7. Współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad.
 8. Wychowujemy i kształcimy człowieka aktywnego, kulturalnego, uczciwego i przedsiębiorczego, potrafiącego sprawnie funkcjonować w otaczającym go świecie.

 

III ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

 1. W planowaniu pracy szkoły uwzględniamy zaangażowanie rodziców, społeczności lokalnej w życie placówki, pod uwagę bierzemy potrzeby, interesy i oczekiwania środowiska, w którym działamy.
 2. Dbamy o właściwa organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań.
 3. Stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego, podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN.
 4. Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
 5. System komunikowania w szkole cechuje otwartość, chęć zrozumienia i szacunek.
 6. Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru.
 7. Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami.

 

IV KADRA

 

 1. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia wszechstronne wykształcenie uczniów.
 2. Kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych zadań, chętnych do doskonalenia.
 3. Kadrę stanowi zgrany zespół odpowiedzialny za efekty swojej pracy, dbający o właściwe stosunki międzyludzkie.
 4. Wszyscy pracujemy na rzecz realizacji wizji, pomagając sobie wzajemnie, nie skupiamy się tylko na sobie.
 5. Rzetelnie wypełniamy powierzone i zadeklarowane zadania.
 6. Podnosimy kwalifikacje kadry.

MISJA SZKOŁY

 


Misją naszej szkoły jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju oraz dawanie im szansy odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa, we współpracy ze środowiskiem.

W pracy dążymy do tego, aby uczeń naszej szkoły był wewnętrznie zintegrowany, wyznający wartości dobra, piękna, przyjaźni i tolerancji, a więc otwarty wobec świata i ludzi, szukający celu i sensu własnego życia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2011 22:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pierzchała
Ilość wyświetleń: 2709
23 stycznia 2011 22:42 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2011 22:41 (Katarzyna Pierzchała) - Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2011 22:31 (Katarzyna Pierzchała) - Dodanie nowej zakładki.